Wednesday, 29 April 2015

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-అదే! ''పదివేలు''.


అదే!''పదివేలు'' అనే ప్రయోగం చాలా సార్లే వింటుంటాం, కాని ఇలా ఎందుకంటారో, ఎలా వాడుకలోకి వచ్చిందో మాత్రం ఆలోచించలేదుకదా!. అదే!''పదివేలు'', అంటే మహా ప్రసాదం, అదేచాలు సంతృప్తి,సెలగో సెలగ, (ఇదేంటంటారా? వీలుంటే తరవాత చూదాం) . ఇలా చాలా అర్ధాలలో ఈ నానుడిని ప్రయోగిస్తారు.................continue at కష్టేఫలే

Wednesday, 22 April 2015

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-ప్రాప్తం

ప్రాప్తం ఉంటేగాని అంటేది అంటదు, ముట్టేది ముట్టదు అంటారు. నిజంగా ఇది ఎప్పుడూ నాకు అనుభవంలోకి రాలేదుగాని, గురువారం ఉదయం ఇది బలే అనుభవమే అయింది.................continue at కష్టేఫలే

Monday, 20 April 2015

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-పాపం! అహల్య.

”అహల్య” టపా రాయాలని చాలా కాలంగా అనుకున్నదే కాని ఇదుగో, అదుగో అంటూ జరుపుకొచ్చేసేను.
అహల్య గురించి మూడు రకాల అభిప్రాయలున్నాయి. ఇవి నేటివేకాదు, సనాతనంగా వస్తున్నవే. ఇక అహల్య గురించి సినిమావారి పైత్యానికి అంతే లేదు. నా టపాకి స్పందించినవారికి ధన్యవాదాలు. మూడు రకాల వారెవరు?................continue at కష్టేఫలే

Saturday, 18 April 2015

Friday, 17 April 2015

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-అహల్య.

అహల్య బ్రహ్మ మానస పుత్రిక. ఆమెను బ్రహ్మ సభలో చూసిన దేవతలంతా ఆమెను చేపట్టాలనుకున్నారు, ఆమె అతిలోక సౌందర్యానికి ముగ్ధులయి. బ్రహ్మగారీ విషయం గమనించి అక్కడే ఉన్న గౌతముని పిలిచి, అహల్యను అప్పగిస్తూ, ”ఈమె కొంతకాలం, సపర్య చేస్తూ నీ ఆశ్రమం లో ఉంటుంద”ని చెప్పేరు. గౌతముడు ఆమెతో ఆశ్రమానికి వచ్చి తపస్సు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. ఈ అతిలోక సుందరి దగ్గర ఉన్నా గౌతముడు చలించలేదు, అహల్యా చలించలేదు, ఇద్దరూ వయసులో ఉన్నా. వీళ్ళని గమనించిన బ్రహ్మగారు వీరికి వివాహం చేశారు. ఇది గాక మరో కథ చెబుతారు అదెలాగంటే,...............continue at కష్టేఫలే

Wednesday, 15 April 2015

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-''నేను'' ఎవరు?

భారతీయులందరిలోనూ ఎంతో కొంత పరతత్వ వివేచన ఉంటుంది,చదువుకోకపోయినా. నాలాటి సామాన్యుని కి ”నేనెవరు?” అన్న ప్రశ్నకి సమాధాన ప్రయత్నమే ఇది.................continue at కష్టేఫలే

Monday, 13 April 2015

శర్మ కాలక్షేపం కబుర్లు-గోరుచుట్టుపై రోకటిపోటు

"గోరుచుట్టుపై రోకటిపోటు", "కునికే/మూలిగే నక్కమీద తాటిపండు పడ్డట్టు", "పుండుకి పుల్ల మొగుడు" అని అన్నీ సమానార్ధకాలుగా వాడతారు. "గోరుచుట్టేంటీ, రోకలిపోటేంటీ?" అడిగాడు మా సత్తిబాబు...............continue at కష్టేఫలే

Friday, 10 April 2015

శర్మ కాలక్షేపం కబుర్లు-జీవిత పాఠం.


అన్నిదానములను అన్నదానమె గొప్ప
కన్నతల్లి కంటె ఘనము లేదు
ఎన్న గురునికన్న నెక్కుడులేదయా
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ.
వేమన తాత, అన్నిదానాలకంటే అన్నదానం గొప్పదనీ, తల్లికంటే ఘనమైనదేదీ లేదనీ, గురువుకంటే మరెవరూ గొప్పవారు కాదనీ అంటారు...........continue at కష్టేఫలే

Tuesday, 7 April 2015

India borders


 Pakistan


Nepal

China

Bangladesh

Bhutan

Myanmar

Tibet

Afghanistan
Courtesy:http://twostupidamericans.com. Dave Lindberg

Monday, 6 April 2015

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-వేరు కుంపటి

శూరులజన్మంబు,సురల జన్మంబు, ఏరులజన్మంబు..తెలుసుకోకూడదు, వారిని ఉపయోగించుకోవాలే తప్పించీ అన్నారు, మా దుర్యోధన సార్వ భౌములు. ఎక్కడో పుట్టినా, మన దేశంలో, మన వంటింటిల్లు తన పుట్టిల్లుగా చేసుకున్నదే ..........continue at కష్టేఫలే

Friday, 3 April 2015

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-కర్తరి?-కార్మిక సంక్షేమం.


వేసవి వచ్చేసింది.కర్తరి, కత్తిరి అంటారు, ఏవో పనులూ చెయ్యద్దు,అన్నారుష అంతా ఛాదస్తం .......................continue at కష్టేఫలే

Wednesday, 1 April 2015

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-గుమ్మడి గింజలతో......


గుమ్మడి లో రెండు రకాలు, ఒకటి సూరేగుమ్మడి లేదా కూర గుమ్మడి, రెండవది బూడిద గుమ్మడి.ఇప్పుడు సూరే గుమ్మడి గురించి చూదాం..................continue at కష్టేఫలే